MUSOL – MUNICIPALISTES PER LA SOLIDARITAT I L’ENFORTIMENT INSTITUCIONAL – Delegació de Tarragona

Missió i Objectius

Actuar de forma  especialitzada des  del muni- cipalisme en l’àmbit de la cooperació internacional, en  base a  actuacions d’incidència   municipal en dos  àmbits determinats:  Formar  en  la  cultura democràtica a comunitats indígenes, i garantir els serveis municipals bàsics.

Actuacions

Projectes de cooperació

– A Guatemala:

– Proveïment d’aigua, construcció d’escoles.

– A Bolívia (Tiquipaya):

– Formació democràtica, telecomunicacions, aigua potable.

Sensibilit zació i educació  al desenvolupament

–  Xerrades i  conferències itinerants sobre els projectes,  amb   responsables  procedents dels països de destinació dels  ajuts  (anual).

– Exposicions fotogràfiques sobre la realitat dels destinataris de les campanyes.

– Jornades estatals de  cooperació  i  solidaritat (anual,  a València).

Com col·laborar

– Fer-se soci.

– Fer-se voluntari per  a campanyes concretes  (en tasques de gestió  pública  municipal o idiomes).

Contacte:

Ramon i Cajal 33, 2n B,

43001 Tarragona

977  220  047

cosital-tarragona@altanet.org

musol@musol.org www.musol.org

De dilluns a divendres, d’11:00  a 13:00