CREU ROJA – Oficina Local i Provincial de Tarragona

NOM DE L’ENTITAT: CREU ROJA – Tarragona

NÚMERO DE SOCIS/VOLUNTARIS: 978 socis a Catalunya i 122 a Tarragona

CIUTAT: Tarragona

ADREÇA ELECTRÒNICA: proyectos@ongdfisc.org  comunicacion@fisc-ongd.org

ADREÇA: av. Principat d’Andorra 61, 43002 Tarragona

TELÈFON: 977  244  769

WEB ENTITAT: www.creuroja.org

QUÈ FA L’ENTITAT/OBJECTIUS:

Missió i Objectius

Missió

Prevenir i alleujar el  patiment dels  homes i les dones  en  totes les   circumstàncies, protegir la vida i la salut, i fer respectar la persona humana, afavorint  la  comprensió mútua, l’amistat, la cooperació  i  una  pau  duradora entre  tots   els pobles.

Objectius

– Millorar   la  qualitat  de  vida  dels   pobles més empobrits.

– Establir lligams d’amistat i  cooperació  entre les  localitats on  es  realitzen els  projectes i la població  que hi col·labora des de Catalunya.

– Conscienciar sobre la nostra corresponsabilitat i interdependència amb els pobles del Sud.

– Promoure la  justícia  social  i la  solidaritat amb els països en desenvolupament.

– Contribuir a pal·liar els sofriments de la població afectada per  desastres naturals o conflictes armats, i canalitzar l’esperit solidari de la societat catalana en aquests casos d’emergència.

Actuacions

Projectes de cooperació

– A nivell de Creu  Roja Catalunya, en  l’actualitat: A l’Amèrica del Sud (Bolívia i Equador – país  en cartera de projectes de Creu Roja Tarragona -), i  a l’Àfrica (Moçambic i Etiòpia – país en cartera de projectes de Creu Roja Tarragona -).

– Grans àmbits d’intervenció: Salut i/o sanejament ambiental, educació, desenvolupament rural i/o productiu, i desenvolupament institucional.

– S’actua  en  matèria humanitària i d’emergència a molts indrets, en funció d’on es  requereixi en cada  moment.

Sensibilit zació i educació  al desenvolupament

– Campanyes per   donar    a   conèixer  projectes concrets de cooperació al desenvolupament: Exposicions itinerants, xerrades, etc.

– Campanyes   vinculades   a    accions    d’ajuda humanitària i d’emergència.

Des del Gabinet de DDHH i Centre de DIH:

– Campanyes de   sensibilització   i   accions  de difusió   i   promoció   dels    Drets    Humans,  el Dret  Internacional  Humanitari i    els  Principis Fonamentals de la Creu Roja: cursos, seminaris, tallers, conferències, exposicions, etc.

– Edició de  llibres, revistes, anuaris, memòries i informes.

– Maletes  pedagògiques: conjunt    de   recursos pedagògics  (quaderns,  jocs,   llibres,  guies    i unitats didàctiques) sobre alguna temàtica en concret.

COM S’HI POT COL·LABORAR:

– Fer-se soci (aportació econòmica a través de la quota).

– Fer-se voluntari:  ja  sigui  actiu  (implicació   en un  projecte concret i amb  un  compromís ferm en quan  a dedicació i disponibilitat) o esporàdic (compromís amb accions puntuals).

– Participar en les  campanyes que es promouen i es difonen a nivell de tota la població  en general, sense  que   això   suposi  tenir   una   vinculació especial amb  l’entitat a  nivell  de  pertinença i identificació.

HORARI D’ATENCIÓ:

De dilluns a dijous de 08:00  a 15:00  i de 16:00  a 18:30, i divendres  de 08:00  a 15:00