ASSOCIACIÓ SODEPAU – Tarragona

NOM DE L’ENTITAT: ASSOCIACIÓ SODEPAU – Tarragona

NÚMERO DE SOCIS/VOLUNTARIS: 225 socis a Catalunya i 4 a Tarragona

CIUTAT: Tarragona

ADREÇA ELECTRÒNICA: magrib@sodepau.org sodepau@sodepau.org

ADREÇA: Mare de Déu del Carme 3, 2n 1a,

TELÈFON: 634  615  879

WEB ENTITAT: www.sodepau.org

QUÈ FA L’ENTITAT/OBJECTIUS:

Missió i Objectius

Impulsar la cooperació internacional per al desenvolupament,  els   drets  humans  i  la   pau a la regió mediterrània, i fer sensibilització a Catalunya sobre els valors del diàleg intercultural, la solidaritat i la pau.

Actuacions

Projectes de cooperació

Al Marroc:

– Suport a cooperatives  femenines,  integració de  la  dona  en  el  procés de  desenvolupament local,  programa contra la  prostitució a  Xauen, revalorització de la pesca artesanal.

A Algèria:

– Dinamització associativa i comunitària, desen- volupament i reestructuració de la xarxa de familiars  desapareguts,   centre  d’acollida   per a les  víctimes  de violència  de gènere, iniciativa per  la creació d’una  Comissió  de  la Veritat i la Justícia.

A Palestina:

– Promoció de   la   cultura  de   pau,   foment  de l’accés a la salut sexual i reproductiva entre les dones, formació de  joves  àrabs d’origen  beduí en  desenvolupament democràtic i  comunitari, millora i expansió d’equipaments sanitaris.

Sensibilit zació i educació  al desenvolupament

– Mostra  de cinema àrab  i mediterrani.

– Jornades “Construïm un  projecte  mediterrani per la Pau i la Justícia”.

– Marató cultural Marhaba Palestina.

– Estades  solidàries al   Marroc,   Palestina  i  el Kurdistan.

COM S’HI POT COL·LABORAR:

– Fer-se soci.

– Fer-se voluntari.

– Participar en les activitats i campanyes.